ขนส่งฯ เปิดอบรมสอบใบขับขี่ 130 อบรมเสร็จได้ใบผ่านเอาไปสอบขับได้เลย หมดเขต 31 ธค 62

กรมการขนส่งทางบกเพิ่มทางเลือกให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สามารถเข้ารับการอบรมกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำความตกลงกับกรมการขนส่งทางบก โดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมกับสำนักงานขนส่งเพียงอย่างเดียว โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 130 แห่งทั่วประเทศ


สำหรับหลักสูตรอบรมในสถาบันการศึกษา 130 แห่งดังกล่าว ครอบคลุมทั้งหลักสูตรสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตชั่วคราว อบรม 5 ชั่วโมง หรือหลักสูตรสำหรับต่ออายุใบอนุญาตขับรถ อบรม 1 ชั่วโมง รวมถึงการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถกรณีใบเดิมสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือสิ้นอายุ 3 ปี โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรม สำหรับนำมายื่นแสดงเป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบข้อเขียนระบบ E Exam และทดสอบขับรถ ตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาที่สามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรภาคทฤษฎีดังกล่าว อาทิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ม ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 31 ธันวาคม 2562

ผู้สนใจสามารถสมัครและสอบถามข้อมูลได้ที่ ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก โทร 02271-8888 ต่อ 42023